• سبد خرید خالیست.
سبد خرید مجموع:تومان
تصویر عنوان

ISO 45001

دسته بندی

افتخارات

درباره این پروژه

استانداردی تخصصی ویژه مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی است که توسط سازمان جهانی استانداردسازی (ISO( تدوین شده است. شامل الزامات و دستورالعمل هایی است که به سازمان ها کمک می کند تا این بار را با ایجاد چارچوبی برای بهبود ایمنی کارکنان، کاهش خطرات در محیط کاری و ایجاد شرایط بهتر و ایمن تر کار، در سراسر جهان اقدام کنند.