• سبد خرید خالیست.
سبد خرید مجموع:تومان
تصویر عنوان

ISO 14001

دسته بندی

افتخارات

درباره این پروژه

این استاندارد که الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب رساندن آلالینده های شرکت ها به محیط دارد، می تواند در تمام سازمان ها، چه تولیدی و چه خدماتی استقرار یابد.