• سبد خرید خالیست.
سبد خرید مجموع:تومان
تصویر عنوان

ISO 10668

دسته بندی

افتخارات

درباره این پروژه

چارچوبی برای ارزشیابی نام تجاری، شامل: اهداف، مبانی ارزیابی، رویکردهای ارزیابی، روش ارزیابی و ارزیابی داده های کیفیت و مفروضات را مشخص می کند.