۱۰
شهریور

مقالات و پایان نامه ها

تز دکتری سرکار خانم ناهید رمضاني جلفايي با عنوان بررسي برهمکنش دريافت روغنهای خوراکي کنجد، کانولا و کنجد-کانولا با پلي مورفیسم ژنهای CETP ،ApoA1 و ApoE بر سطوح پروفايل لیپیدی، شاخصهای گلايسمیک و مقاومت انسولیني در بین بیماران مبتلا به ديابت نوع دو و همسرانشان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه سرکار خانم فاطمه مقتدری با عنوان اثر روغن کنجد-کانوال در مقایسه با روغن های کانوال و کنجد بر شاخص های کاردیومتابولیک در بزرگساالن

طرح تحقیقاتی با عنوان اثر روغن کنجد-کانوال در مقایسه با روغن های کانولا و کنجد بر روی پروفایل لیپیدی در بیماران دیابتی نوع دو توسط دکتر امین صالحی ابرقوئی، دکتر جواد زارع سخویدی، مژگان امیری، فاطمه مقتدری و حمیدرضا رئیسی دهکردی و علیرضا ذیمروت

طرح تحقیقاتی با عنوان اثر روغن کنجد-کانوال در مقایسه با روغن های کانولا و کنجد بر روی پروفایل لیپیدی در بزرگساالن غیر مبتلا به دیابت توسط دکتر امین صالحی ابرقوئی، فاطمه مقتدری، مژگان امیری، علیرضا ذیمروت و حمیدرضا رئیسی دهکردی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه جناب آقای حمیدرضا رئیسی دهکردی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه سرکار خانم مژگان امیری