۲۰
مهر

اثر روغن کنجد-کانولا در مقایسه با روغن های کانولا و کنجد بر روی پروفایل لیپیدی در بیماران دیابتی نوع دو

نویسنده: دکتر

مجريان :
دکتر امین صالحی ابرقوئی، دکتر جواد زارع سخویدی، مژگان امیری، فاطمه مقتدری و حمیدرضا رئیسی دهکردی و علیرضا ذیمروت.